• +36702791158
  • info@ceremonyforyou.hu
  • Hungary, Budapest

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

 Tóth Boglárka ev., mint a Ceremony for You működtetője elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Tóth Boglárka ev. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Kötelezettséget vállal arra,hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Tóth Boglárka ev. Fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, és vállalja,hogy az esetleges változásokról időben értesíti partnereit. Tóth Boglárka ev. Partnerei kérésére, az azonosítást követően a Tóth Boglárka ev, által gyűjtött és rendelkezésre álló személyes adatokat számukra kiadja és a felhasználó kérésére törli vagy módosítja azt.

Ebben a kérdéskörben irányadó :

  • A 2011. Évi CXII. Törvénnyel, mely információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik(továbiakban Infotv.,adatvédelmi törvény)
  • és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Tóth Boglárka egyéni vállalkozó

Székhely: 3200 Gyöngyös Platán út 2

Telefon: 0670 279 1158

Email: info@ceremonyforyou.hu

Adószám: 55198893-1-30

Tóth Boglárka ev. honlapjának címe:

  • ceremonyforyou.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelvek folyamatosan elérhetők a www.ceremonyforyou.hu/

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne,mely jelen közleményem alapján nem egyértelmű, az info@ceremonyforyou.hu címre írt levelében kérhet további tájékoztatást. Jogait és kérdéseit tiszteletben tartjuk, a jogszabályban rögzített 30 napon belül igyekszünk teljesíteni.

3. Az adatkezelés célja és elvei

3.1 Az adatkezelés célja

Tóth Boglárka ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Ennek jogalapja a hivatkozott 2011. évi CII. törvény (Info tv.) 5§ (1) pontja és az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR).

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívom Tóth Boglárka ev részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


3.2 Adatkezelés elvei

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

16. életévét be nem töltött személyek Személyes adatait is kezeli Tóth Boglárka ev, így szükséges a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

4. A kezelt személyes adatok köre

Ha Ön felületemen regisztrál, akkor a következőkben ismertetett adatokat gyűjtöm.

4.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

Minden szolgáltatásunk esetében naplózzuk a következő adatokat biztonsági szempontból:

– Megtekintett oldal és megtekintés időpontja

– IP cím

4. 1. 1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: Tóth Boglárka ev.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció után 365 napig tart.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Amennyiben az űrlap kitöltésével megadja adatait és jelzi érdeklődését Tóth Boglárka ev. szolgáltatásai iránt, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelése jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt ha nem kéri a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

4. 1. 2. Weboldal

Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím). Google Analytics segítségével követjük, hogy partnereink mit néznek, hogy számukra is érdekes tartalmat tudjunk szolgáltatni.

4. 1. 3. Számlázás

Az adatkezelés célja: számlázás

A kezelt adatok köre: név, postacím, adószám, EU adószám, fizetési mód, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:  Tóth Boglárka ev.

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezést követő 365. napig tart

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 3200 Gyöngyös Platán út címen,

– e-mail útján az info@ceremonyforyou.hu címen.

4. 1. 4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Tóth Boglárka ev. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. 2. Technikai adatok

Tóth Boglárka ev. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott saját informatikai illetve alvállalkozói eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Tóth Boglárka ev. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tóth Boglárka ev. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Tóth Boglárka ev. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. 3. A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatom, hogy Tóth Boglárka ev. weboldalán látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez.

Google Analytics

A Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Tóth Boglárka ev számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén (3200 Gyöngyös, Platán út 2.) alatt, illetve szerver szolgáltatónk szerverparkjában találhatók meg. Tóth Boglárka ev. honlapját kiszolgáló szervert a

Név: Rackhost Zrt

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Adószám: 25333572-2-06

Cégjegyzékszám:06-10-000489

Weboldal: rackhost.hu

E-mail: info@rackhost.hu

Név: Facebook Inc.

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-543-4800

Weboldal: https://www.facebook.com/

Műveletek: célzott reklám megjelenítés

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

OTP Jelzálogbank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Telefon: (+36 1/20/30/70) 3 666 666

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 280.

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-044659 (bejegyzés: 2001. október 9.)

bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 12715574-4-44                

Weboldal: www.otpbank.hu

Online adatszolgáltatás (számlázó):

Billingo számlázó program

Cégnév: Billingo Technologies Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

Cégjegyzékszám: 01-10-140802, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Adószám: 27926309-2-41

Közösségi adószám: HU27926309

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Telefon: +36-1-427-3200

Weboldal: https://www.nav.gov.hu/

Tárolt adatok: számlán szereplő adatok, számla tételek, számla részletes adatai.

Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, hatósági ellenőrzés.

5. 2. Bizalmas adatkezelés

Tóth Boglárka ev. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email küldés az Ön részére és a megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Tóth Boglárka ev. sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén azonban átadhatja személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá Tóth Boglárka ev. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

Tóth Boglárka ev. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag Tóth Boglárka ev. számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

6. Adatkezelés időtartama, adattovábbítás

6. 1. Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adataidat.

Személyes adatok utolsó kontaktfelvétel után 365 napig, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg.

6. 2. Adattovábbítás

Jogosult és köteles vagyok minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Tóth Boglárka ev. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az alábbi jogok illetik meg. Ezek kapcsán megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolunk, de megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

7. 1. Tájékoztatás joga

Kérheti, hogy tájékoztassam az általam kezelt személyes adatairól és hozzáférést kérhet, valamint bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein (emailben a info@ceremonyforyou.hu címen).

A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani a felhasználót. Az emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a logisztika@logisztika.hu címre küldött emailben.

8.  További kérdések válaszok.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, jogorvoslati lehetőséggel közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatunk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Gyöngyös, 2020.11.14